Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Hygienická a protiepidemická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla platná v MŠ Bušín od 1. září 2021

 

  • Do budovy MŠ mohou vstupovat pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění.
  • Dítě do MŠ doprovází pouze 1 osoba, aby se omezilo shlukování více osob v prostorách šatny.
  • Při vstupu do budovy MŠ je doprovázející osoba povinna zakrýt si dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, tj. nyní respirátor, nanorouška. (Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, kognitivní poruchou... a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.) Povinnost nosit ochranný prostředek neplatí pro děti a pedagogické pracovníky.
  • Při vstupu si doprovázející osoba dezinfikuje ruce. Dezinfekce je k dispozici na stolku za prosklenými dveřmi.
  • Doprovázející osoba se zdržuje v šatně jen po nezbytně nutnou dobu.
  • Před vstupem do třídy si dítě důkladně umyje ruce mýdlem v umývárně.
  • Doprovázející osoba nevstupuje do třídy MŠ. Pouze u dveří třídy předá/vyzvedne dítě.
  • Dítě může docházet do MŠ pouze zdravé, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění, včetně rýmy, kašle, teploty, zánětu spojivek apod. Pokud dítě trpí alergickou rýmou, nebo kašlem, je třeba toto doložit potvrzením alergologa. V tomto potvrzením musí být vyznačeno, které měsíce dítě alergií trpí (např. u alergie na pyly vypsat měsíce, kdy dané rostliny kvetou), případně uvést celoročně u alergenů jako je prach, zvířata atd. Žádáme tedy o doložení aktuálních potvrzení.
  • Namátkově bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud se u dítěte vyskytne během dne zvýšená teplota či příznaky infekčního onemocnění, bude zákonný zástupce ihned informován a je povinen si dítě vyzvednout v co nejkratší době.  Po tuto dobu dítě čeká v izolační místnosti.