Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt EU

Název projektu: Inkluze II v ZŠ a MŠ Bušín                                  

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013700

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 702 096,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, aktivity rozvíjející ICT v MŠ a rozvojové aktivity v MŠ  a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ a extrakurikulární  a rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole,  podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost a matematickou pregramotnost, polytechnické vzdělávání, využití ICT ve vzdělávání MŠ,  sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

Cílem projektu u ZŠ je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na  matematickou gramotnost, cizí jazyk a polytechnické vzdělávání, využití ICT ve vzdělávání ZŠ a extrakurikulární a  rozvojové aktivity jako je klub komunikace v cizím jazyce, klub zábavné logiky a deskových her , doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektové dny ve škole.

Nastavené šablony MŠ:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti ,matematické pregramotnosti, polytechnického vzdělávání a využití ICT.

 • Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita je zaměřena i na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí  a jejich aktivní zapojení do vzdělávání.

 • Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem aktivity je podpořit učitele MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictví vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Nastavené šablony ZŠ:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti cizího jazyka,  matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

 • Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu pro komunikaci v cizím jazyce pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita je zaměřena na rozvoj komunikačních schopností žáků v cizím jazyce.

 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita je zaměřena i na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do výuky.

 • Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáka.