Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Základní informace

Zaměření mateřské školy

Mateřská škola se nachází na okraji obce uprostřed přírody, proto je pro nás důležité vytvářet u  dětí kladný vztah k přírodě, živým bytostem a planetě Zemi. Jsme přesvědčeni, že pokud budeme mít ohleduplné a respektující vztahy k sobě navzájem, předáme tento pozitivní přístup i dětem v souladu s myšlenkou „Když bude dobro ve mně, bude i kolem mě.“ Toto „dobro“ zaseté do dětského srdce se později promění v respekt, zodpovědnost a úctu k sobě samému, druhým lidem, přírodě i životu na naší planetě.

Náš vztah k dětem stojí na partnerství, vzájemném respektu a jasných pravidlech. Základním způsobem, jak naučit děti respektujícímu chování je chovat se k nim s respektem.

Naším cílem je povzbuzovat děti ke kladným vlastnostem jako je slušnost, úcta, respekt, schopnost si pomáhat a spolupracovat, které se budují již od nejútlejšího věku. Na těchto základech pak můžeme rozvíjet i environmentální výchovu.

Základními podmínkami efektivního učení jsou pro nás pocit bezpečí, nesoutěživá, respektující atmosféra, podnětné prostředí a vlastní prožitky a pocity spojené s radostí z objevování.

Nejsme úzce profilovanou školou, ale do výchovy a vzdělávání zahrnujeme principy z konceptu Respektovat a být respektován, pedagogiky Montessori a programu Začít spolu, které mají mnohé společné prvky.

Název školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“ v sobě skrývá přirozenou dětskou touhu po poznávání, experimentování a objevování. Podporujeme děti v jejich komplexním vývoji. Díky plánované úpravě zahrady se chceme zaměřit na poznávání přírody v reálném prostředí, vést děti k odpovědnosti a vytvářet pracovní návyky při pěstování rostlin na zahradě.

 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

  1. Vytvářet klidné, bezpečné a inspirující prostředí, ve kterém se děti cítí jistě a spokojeně a které podporuje touhu objevovat nové poznatky.
  2. Rozvíjet sociálně-emoční dovednosti, především trpělivost, zodpovědnost, vnitřní motivaci a kreativitu. Vést děti ke vzájemné úctě, respektu, vzájemné spolupráci a  pomoci a dodržování společně dohodnutých pravidel.
  3. Přirozenou cestou vést děti k ochraně přírody, pozitivnímu vztahu k živým bytostem a  radosti z objevování přírody a jejich zákonitostí.

 

Další informace

Do naší mateřské školy chodí 18 dětí ve věku od 2 do 6 let.  Mateřská škola má jedno oddělení. 

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod.

V rámci přípravy na vstup do školy pořádáme Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku.