Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Informace k testování žáků ZŠ Bušín

Povinné preventivní screeningové testování žáků se uskuteční ve dnech 8. a 15. 11. 2021.

Vážení rodiče,

na základě negativního vývoje epidemiologické situace a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne v naší škole povinné preventivní screeningové testování žáků ve dnech 8. a 15. 11. 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek „pro netestované“, které musí plnit do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest, která brání šíření kapének, po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru;
  • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

-osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo;

-osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení;

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m.

 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je možná asistence třetí osoby (zákonný zástupce žáka nebo jím pověřená osoba), která dodržuje veškerá hygienická pravidla pro vstup do veřejné budovy (včetně ochrany dýchacích cest).

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole.

 

Průběh testování na škole 8. a 15. 11. 2021

 

Testování bude jako na začátku školního roku probíhat ve vstupu do školy, kde pověření pedagogové dohlídnou na testování a budou při něm asistovat. Žáci se po odběru odeberou do třídy, kde vyčkají v lavici na výsledek testu. K testování budou použity testy SEJOY .

Při testování je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). Zde platí, že tato osoba dodržuje všechna pravidla pro vstup třetím osobám do prostor školy.

 

Výsledky a následné kroky:

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Co následuje:

 – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která by měla postupovat v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.

Více informací k samotnému testování najdete na :  https://www.edu.cz/tag/covid%e2%80%9119/

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem           

                                        Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Bušín

Datum vložení: 4. 11. 2021 15:28
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2021 15:37
Autor: Správce Webu