Menu
ZŠ a MŠ Bušín
ZŠ a MŠ
Bušín

Informace pro školní rok 2023/2024

                 

Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk

Bušín 150, 789 62 Olšany

 

Organizace : dvě třídy

 

I. třída (1. a 2. ročník):

 • třídní učitelka Mgr. Iveta Stavělová Šejnohová  - vyučující Čj, Prv, Hv, Vv, Tv, Pč
 • Mgr. J. Kubíčková- vyučující M 

 II. třída (3. a 4. ročník):

 • třídní učitelka Mgr. Veronika Orlová – vyučující Čj, Aj, Hv, Vv, Tv,Prv, Př, Vl,    
 • Mgr. Jaroslava Kubíčková – vyučující M
 • Mgr. Iveta Stavělová Šejnohová- vyučující Tv, I, Pč                                               

 

Třídy se  vzdělávají  podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“.  

 

Vyučování

ve škole začíná v  8:00.  Žáci mají do školy přicházet nejpozději 5 minut před vyučováním. Školní budova se otevírá v 6:10 , ranní školní družina má provoz od 6:15, po ukončení výuky navazuje vždy  provoz školní družiny, který končí v 16:15. V rámci ŠD žáci obědvají. Odpolední vyučování (6. vyučovací hodina) má jednou týdně 4. ročník.

Časový rozvrh hodin

1. h 8:00 - 8:45
2. h 8:55 - 9:40
3. h 10:00 - 10:45
4. h 10:55 - 11:40
5. h 11:45 - 12:30
polední přestávka 12:30 - 13:00
6. h 13:00 - 13:45


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina

 

Přehled provozu školní družiny

1.  ranní družina: 6:15 - 7:45 v I. třídě denně
2. I. zaměstnání: 11:45 - 12:30 ve třídě nebo venku
3.  oběd: 12:30 - 13:00  
4. II. zaměstnání: 13:00 - 16:15 pobyt venku nebo aktivity ŠD ve třídě

 

 

 

  

                                                                                                                   

                                                                                    

 
 
 
 
Náplň školní družiny
 • především činnosti rekreačního charakteru : výtvarné, pohybové, hudební a tvořivé , využití IT  
 • příprava do školy                                                                                           

Vychovatelky školní  družiny:

 • Markéta Hubáčková
 • Mgr. Iveta Stavělová Šejnohová

Školní družina je bezplatná!

 

Zájmové kroužky

Taneční kroužek

 • vedoucí Mgr. J.Kubíčková

Přírodovědný kroužek

 • vedoucí Iveta Stavělová Šejnohová                         

Činnost od poloviny října, čas 13:00-13:45, dny budou ještě upřesněny.

 

Plavání

Výuka plavání je pro všechny školy povinná, žáci musí během 1. stupně absolvovat nejméně 40 hodin výuky (jezdí plavat alespoň ve dvou ročnících). Žákům, kteří mají povinné plavání splněno, je nabízena nepovinná výuka. Výuku opět zajišťuje  AQUA CENTRUM ŠUMPERK. Termíny výuky jsou stanoveny na 1. 3. - 17. 5. 2024. S ohledem na výcvik bude v uvedené době upraven rozvrh hodin. 

Povinné plavání je v naší škole nastaveno pro 3. a 4. ročník, žáci těchto ročníků mají plavání zcela zdarma, to znamená veškeré náklady i dopravu. Ostatním žákům nabízíme nedotovanou výuku plavání. Zde si musí náklady provozní a režijní  hradit žák.

 

Lyžařský výcvik

I letos bychom chtěli žákům školy i dětem MŠ umožnit lyžařský výcvik, budeme Vás včas informovat. 

 

Projekty

 • Od 1.9.2023 jsme zapojení do projektu  Operačního programu Jan Amos Komenský,  v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání.
 • V  oblasti podpory zdravého stravování bude v základní škole pokračovat Školní projekt Evropské unie „Ovoce  a zelenina do škol“„Mléko do škol“.

 

Sběr papíru

bychom chtěli jako každý rok zorganizovat na podzim, o termínu a podmínkách Vás budeme včas informovat.  

 

Rodičovské schůzky, konzultace

První schůzka rodičů prvňáčků proběhne hned po slavnostním zahájení nového školního roku 4. září 2023. Rodiče ostatních žáků budeme informovat na konzultačních schůzkách  14. října 2024 o průběhu vzdělávání žáků v 1. čtvrtletí školního roku . Tyto konzultace budou probíhat mezi 16:00 až 18:00 dle předem dohodnutých termínů. Jak jistě víte, můžete se na  vyučující i ředitelku obracet v případě potřeby kdykoli v průběhu školního roku.

 

Zápis do 1. ročníku

proběhne ve středu 10.dubna 2024 od 16:00 do 18.00 hod.

 

Termíny vyučování a školních prázdnin pro školní rok 2023/2024

Školní vyučování začíná v pondělí 4. září 2023, první pololetí bude ukončeno ve středu  31. ledna 2024.   Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

 

Prázdniny ve školním roce 2023/2024

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny začínají  v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Výpis vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předán ve středu 31.ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Šumperk stanoveny na 4.3.-10.3.2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  28. března 2024. Pátek 29. 3. 2024 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny začínají od 29. června 2024  a končí  1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ :             Marcela Švédová                      tel. 583 247 200

 

Cena obědů pro žáky ZŠ : 

Žáci 7-10 let 28,- Kč  
Žáci 11-14 let 32,- Kč  

 

 

 

 

Rozhodující pro určení věkové kategorie je, zda žák dosáhne v průběhu školního roku (tj. do 31. srpna) 11 let. 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Bušín: Mgr. Jaroslava Kubíčková

 • tel .583 247 115
 • e-mail: zsbusin @centrum.cz                                                             

 

Důležité informace a aktuality  můžete  sledovat na našich webových stránkách www.zsbusin.cz.                                     

 

 

Vážení rodiče,

do nového školního roku přeji žákům i Vám, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy co nejvíce zdraví, klidu, pohody a elánu do nadcházející neklidné doby a věřím, že společnými silami a vzájemnou spoluprací zvládneme vzdělávací i výchovné úkoly tohoto školní roku. Předem také všem za tuto spolupráci děkuji.

      

                                                              Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

 

 

 

Vzhledem k častým nejasnostem s omlouváním žáků, uvádím výňatek ze školního řádu Základní školy Bušín, který si máte možnost prostudovat celý  (  je vyvěšen nástěnce chodby nebo k nahlédnutí v ředitelně školy).

 

 1. Zákonní zástupci žáků jsou podle školského zákona povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka,

 3. informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a jejích případných změnách
  a o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 školského zákona) v souladu s následujícími podmínkami:

 • zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době nepřítomnosti žáka ve škole neprodleně- emailem, SMS, telefonicky, osobně
 • při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce, omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy
 • odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný jen na základě písemné omluvy rodičů:
 • o uvolnění na jednu hodinu žádá žák vyučujícího, o uvolnění na více hodin třídního učitele( omluvenku ihned předkládá v žákovské knížce- dále jen ŽK) ,
 • o uvolnění na jeden až dva dny žádá žák třídního učitele ( žádost je formulována v ŽK,   omluvenku předkládá ihned po návratu do školy)
 • o uvolnění na více dní žádá zákonný zástupce žáka písemně ředitelku školy
 • v odůvodněných případech může škola na základě dohody s ošetřujícím lékařem požadovat od zákonného zástupce žáka na omluvu nepřítomnosti žáka ve škole lékařské potvrzení
 • neomluvená absence žáka bude řešena pohovorem zákonného zástupce žáka  s třídním učitelem ( 1-2  vyučovací hodiny), do 10vyučovacích hodin s ředitelkou školy , do  25 hodin s ředitelkou školy a  zástupcem  sociálně-právní ochrany dětí. V případě pokračujícího záškoláctví škola ohlásí neomluvenou absenci žáka příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí a odboru školství městského úřadu
 1. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a  další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
 • údaje o předchozím vzdělávání
 • údaje o znevýhodnění žáka
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu
 • pro doručování písemností a telefonické spojení
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání

 

 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

 

21. Při porušení ustanovení školního řádu lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit výchovná opatření, která zpravidla předcházejí sníženému stupni z chování:

 • napomenutí třídního učitele,
 • důtku třídního učitele,
 • důtku ředitele školy.

22. Třídní učitel může žákovi udělit podle závažnosti provinění  napomenutí nebo důtku třídního
učitele. Udělení těchto opatření oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy a uvede je včetně data a důvodu udělení ve zprávě o prospěchu a chování žáků své třídy připravované pro jednání  nejbližší hodnotící pedagogické rady. Výchovná opatření zaznamená do katalogového listu žáka. Napomenutí a důtky se prokazatelně oznamují zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žákovské knížky.

23. Ředitel školy uděluje po projednání v pedagogické radě důtku ředitele školy za hrubé porušení
pravidel slušného chování  nebo pravidel řádu školy a to buď na základě vlastního návrhu nebo na základě návrhu třídního učitele či ostatních vyučujících. Třídní učitel zapíše důtku do katalogového listu žáka a zahrne ji do souhrnného hodnocení své třídy na nejbližší hodnotící
pedagogické radě. Ředitel školy oznamuje zástupci žáka důtku doporučeným dopisem.

  24. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

   25. Dopustí-li se žák jednání podle předchozího bodu, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

SDĚLENÍ – INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 

 

V ředitelně školy jsou na vyžádání k nahlédnutí dokumenty školy, vybrané dokumenty jsou také zveřejněny na nástěnce a  umístěny na webových stránkách školy (www.zsbusin.cz) v sekci Dokumenty.

 

 • Školní řád (+ příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků),
 • Školním vzdělávací program pro základní vzdělávání,
 • Vnitřní řád školní družiny,
 • Vzdělávací program školní družiny