Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro školní rok 2020/2021

Organizace: I. a II. třída

 

I. třída:

1. a 3. ročník:

třídní učitelka Mgr. Veronika Orlová, vyučující Čj, M, Prv, Vv-1.r., Pč-1.r.

Mgr. et Mgr. Jarmila Hovorková –  Aj- 3.r., Tv, Pč-3. r.

Mgr. J. Kubíčková- vyučující Vv-1.a 3. r., Hv-1.a 3.r.    

II. třída:

5. ročník:

třídní učitelka Mgr. Jaroslava Kubíčková , vyučující Čj, Vv, Hv

Mgr. et Mgr. J.Hovorková – Aj, Tv, Pč, Př, Vl, I 

Třídy se  vzdělávají  podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“.  

Vyučování 

Ve škole začíná vyučování zpravidla v 8:00, žáci 1. ročníku jedenkrát od 8:55 (2. vyuč. hodina). Školní budova se otevírá v 6:30 hod. (oddělení MŠ), vstup do oddělení   ZŠ se otevírá v 6:50. Ranní školní družina má provoz 7:00-7.45 nebo 7:00-8:45 Žáci mají do školy přicházet nejpozději 5 min. před vyučováním. Pokud žáci začínají vyučování druhou vyučovací hodinou, přichází do školy v 8:45 – 8:50 hod. Odpolední vyučování probíhá od 13:00 do 13:45hod.   Vyučování končí dle rozvrhu příslušného ročníku.

Po vyučování žáci odchází domů nebo jdou do ŠD.

Časový rozvrh hodin

1.h                           8:00 -   8:45

 2.h                           8:55 -   9:40

 3.h                         10:00 -  10:45

 4.h                         10:55 -  11:40

 5.h                         11:45 -  12:30

 polední přestávka  12:30 -  13:00

 6.h                         13:00 -  13:45

 

Zájmové kroužky: 

Taneční kroužek –  pod vedením ředitelky Mgr. J. Kubíčkové.

Kroužek začíná svoji činnost  od  měsíce října –vždy ve středu 13:45-14:30 hod.

 

Náboženství: vede Mgr. Lenka Nezbedová každý pátek  13:00 -13:45 hod.

 

Kluby - odpolední aktivita v rámci projektu Šablony II

Klub komunikace v anglickém jazyce:          

pondělí  13:00 - 14:30 hod. -  Mgr.et Mgr. J. Hovorková)

Klub zábavné logiky a deskových her:          

čtvrtek   13:00 -  14:30 hod. - B. V. Vrbecká

 

Plavání:

Výuka plavání je pro všechny školy povinná, žáci musí během 1. stupně absolvovat nejméně 40 hodin výuky (jezdí plavat alespoň ve dvou ročnících). Žákům, kteří mají povinné plavání splněno, bude nabídnuta nepovinná výuka. Termín plavání je stanoven od 15.února do 26.dubna 2021.  S ohledem na výcvik bude v uvedené době upraven rozvrh hodin.

Povinné plavání je v naší škole nastaveno pro 3.a 4. ročník( i každý následný školní rok) , žáci těchto ročníků mají plavání zcela zdarma, to znamená veškeré náklady i dopravu. Ostatním žákům nabízíme nedotovanou výuku plavání. Zde si musí náklady provozní a režijní  hradit žák (  předpokládáme  1090,-Kč), doprava je také zdarma.  Na dopravu jsme v posledních dvou letech dostali dotaci, která pokryla veškeré dopravní náklady.

Lyžařský výcvik

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci zatím není jasné, zda uskutečníme lyžařský výcvik. Pokud bychom výcvik zajistili, jezdili bychom do  SKIPARKU Buková hora. 

 

ZUŠ Zábřeh  bude využívat i nadále prostory naší školy  k výuce  na  hudební nástroje i hudební nauky       ( je dohodnuto středeční odpoledne).

 

Projekty:

Naše škola  je zapojena do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II-MRR v prioritní ose 3, název projektu Inkluze II v ZŠ a MŠ Bušín.

Cílem projektu u ZŠ je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na  matematickou gramotnost , polytechnickou gramotnost a cizí jazyky. Žáci budou využívat Klub zábavné logiky a deskových her a  Klub komunikace v anglickém jazyce . V rámci tohoto projektu mohou žáci využívat i projektovou šablonu  Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další aktivitou jsou projektové dny s odborníkem  z praxe a díky projektu budeme využívat ve výuce 10  tabletů. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 702 096,-Kč, z toho ZŠ 361 078,-Kč, MŠ 341 018 Kč,-  .

 

V oblasti podpory zdravého stravování bude v základní škole pokračovat projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.

 

Sběr papíru-soutěž

Bohužel soutěž ve sběru papíru nám společnost SUEZ CZ zrušila a zatím nemáme informace o jejím obnovení. Sběr papíru chceme uskutečnit, zjišťujeme současné podmínky . O  situaci budeme včas žáky i veřejnost informovat.

 

Rodičovské schůzky, konzultace

Rodičovské schůzky proběhnou 30. září 2020 v 16.30 hod., 18.listopadu  2020, 20.ledna 2021 a 7.dubna 2021,  hodiny budou upřesněny. Konzultace s pedagogy jsou možné v průběhu školního roku po osobní či telefonické dohodě.

Doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce

se uskuteční 30.9.2020. Návrhy na kandidáty můžete podávat do 16.9.2020. Bližší informace o volbách jsou zveřejněny na stránkách www.zsbusin.cz

Zápis do 1. ročníku

Proběhne ve středu 14. dubna 2021.

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Bušín :        Mgr. Jaroslava Kubíčková

Tel .583 247 115

E-mail: zsbusin @centrum.cz

Důležité informace a aktuality  můžete  sledovat na našich webových stránkách www.zsbusin.cz.  

Vážení rodiče, 

v novém školním roce 2020/2021 přeji Vám, Vašim dětem i nám pedagogům hodně sil, zdraví  a pohodu a  nadále se těším  na vzájemnou  dobrou spolupráci při  výchově a vzdělávání  všech žáků naší školy.           

      

    Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

 

Vzhledem k častým nejasnostem s omlouváním žáků, uvádím výňatek ze školního řádu Základní školy Bušín, který si máte možnost prostudovat celý  (je vyvěšen na zdi u II. třídy nebo k nahlédnutí v ředitelně školy).

 

 1. Zákonní zástupci žáků jsou podle školského zákona povinni:
 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka,
 3. informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a jejích případných změnách
  a o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 školského zákona) v souladu s následujícími podmínkami:
  • zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době nepřítomnosti žáka ve škole neprodleně- emailem, SMS, telefonicky, osobně
  • při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce, omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy
  • odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný jen na základě písemné omluvy rodičů:

o uvolnění na jednu hodinu žádá žák vyučujícího, o uvolnění na více hodin třídního učitele( omluvenku ihned předkládá v žákovské knížce- dále jen ŽK) ,

o uvolnění na jeden až dva dny žádá žák třídního učitele ( žádost je formulována v ŽK, 

          omluvenku předkládá ihned po návratu do školy)

o uvolnění na více dní žádá zákonný zástupce žáka písemně ředitelku školy

 • v odůvodněných případech může škola na základě dohody s ošetřujícím lékařem požadovat od zákonného zástupce žáka na omluvu nepřítomnosti žáka ve škole lékařské potvrzení
 • neomluvená absence žáka bude řešena pohovorem zákonného zástupce žáka  s třídním učitelem ( 1-2  vyučovací hodiny), do 10vyučovacích hodin s ředitelkou školy , do  25 hodin s ředitelkou školy a  zástupcem  sociálně-právní ochrany dětí. V případě pokračujícího

záškoláctví  škola ohlásí neomluvenou absenci žáka příslušnému orgánu sociálně – právní

ochrany dětí a odboru školství městského úřadu

 1. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a  další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích:
 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
 • údaje o předchozím vzdělávání
 • údaje o znevýhodnění žáka
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností a telefonické spojení
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání

 

 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

 

   21.Při porušení ustanovení školního řádu lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit

      výchovná opatření, která zpravidla předcházejí sníženému stupni z chování:

napomenutí třídního učitele,

důtku třídního učitele,

důtku ředitele školy.

22.Třídní učitel může žákovi udělit podle závažnosti provinění  napomenutí nebo důtku třídního
učitele. Udělení těchto opatření oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy a uvede je včetně data a důvodu udělení ve zprávě o prospěchu a chování žáků své třídy připravované pro jednání  nejbližší hodnotící pedagogické rady. Výchovná opatření zaznamená do katalogového listu žáka. Napomenutí a důtky se prokazatelně oznamují zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žákovské knížky.

23.Ředitel školy uděluje po projednání v pedagogické radě důtku ředitele školy za hrubé porušení
pravidel slušného chování  nebo pravidel řádu školy a to buď na základě vlastního návrhu nebo na základě návrhu třídního učitele či ostatních vyučujících. Třídní učitel zapíše důtku do katalogového listu žáka a zahrne ji do souhrnného hodnocení své třídy na nejbližší hodnotící
pedagogické radě. Ředitel školy oznamuje zástupci žáka důtku doporučeným dopisem.

  24.Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo

   vůči ostatním žákům se vždy považují za zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovených

   školským zákonem.

   25. Dopustí-li se žák jednání podle předchozího bodu, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu

    sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom

    dozvěděl.

 

 

SDĚLENÍ – INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 

 

V ředitelně školy jsou na vyžádání k nahlédnutí dokumenty školy, vybrané dokumenty jsou také zveřejněny na nástěnce a  umístěny na webových stránkách školy ( www.zsbusin.cz) v sekci Dokumenty.

 

 • Školní řád (+ příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků),
 • Školním vzdělávací program pro základní vzdělávání,
 • Vnitřní řád školní družiny,
 • Vzdělávací program školní družiny