Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se učíme

Roční projekt pro školní rok 2018/2019:

 

Objevujeme svět s Rákosníčkem

 

Kdo by neznal Rákosníčka!

Skřítka neposedného, zvědavého jako opička, taky trochu popletu, ale velikého dobráka, který je připraven pomoci každému, kdo se dostal do nesnází. A právě tento milý skřítek bude v letošním školním roce s dětmi poznávat nové věci a učit se  vzájemně si pomáhat.

 

 

Téma 29. dubna - 31. května 2019:

Co se děje v trávě

Integrovaný blok: Objevuji přírodu a učím se ji chránit

 

Vzdělávací cíle:

 

 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • utvořit jednoduchý rým
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • spolupracovat s ostatními
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné

 

Písničky a básničky:

Brouček

Malý brouček spinkal v trávě,

probudil se dneska právě.

Protáhl si nožičky,

hlavičku i ručičky.

Na nohy vzal bačkorky

a utíkal do školky.

Tak je tady všechny máme

a hezky se přivítáme.

"Dobrý den!"

 

 

Téma 25. března - 26. dubna 2019:

Rákosníček vítá jaro

Integrovaný blok: Objevuji přírodu a učím se ji chránit

 

Vzdělávací cíle:

 

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat "nápady"
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku)
 • chápat slovní vtip a humor
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu...
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 

Písničky:

Jaro letí

Jaro letí, jaro letí

má zelená křidélka.

Sukničky má z konvalinek 

na kloboučku motýlka. 

Kde se vzaly, tu se vzaly

pampelišky v trávníčku,

obracejí ke sluníčku

svoji zlatou hlavičku.

Kde se vzali, tu se vzali

motýlkové, včeličky.

Přiletěli, zulíbali

všem květinkám hlavičky.

 
 •  

Téma 11. února - 22. března 2019:

Jak Rákosníček cestoval

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

 

Vzdělávací cíle:

 

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury i techniky, který dítě obklopuje; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí)
 • pozná a vymyslí jednoduchá synonyma a antonyma

 

Téma na měsíc leden 2019:

Co se děje v zimě?

Integrovaný blok: Poznávám, jak chránit sebe i druhé

 

Vzdělávací cíle:

 

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, zvládat překážky, házet a chytat míč, pohybovat se na sněhu a ledu
 • třídit soubor podle daného kritéria
 • orientovat se v počtu do šesti (příp. deseti)
 • neohrožovat zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • chovat se přiměřeně a bezpečně
 • jednat v souladu se svými možnostmi a limity
 • respektovat jiný postoj či názor, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • naplánovat a zorganizovat hru, činnost
 • přemýšlet, odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, využívat zkušenosti k učení

 

Písničky:

Písnička o vrabci

1. Usnul vrabec za komínem, tichounce tam dřímá,

přilož, Jirko, ještě souček, přilož, Jirko, ještě souček,

ať mu není zima.

2. Sníh už pokryl všechny střechy, na vrabečka padá.

Přitulil se ke komínu, přitulil se ke komínu,

nahříval si záda.

3. Dobře bylo vrabečkovi v teple za komínem.

Co mu dáme, až se vyspí, co mu dáme, až se vyspí?

Slaný rohlík s kmínem.

(hudba: Petr Eben, slova: Václav Čtvrtek)

 

Malé vločky

1. Velmi jemně potají, malé vločky padají.

Co nám to udělaly? Chodníky posypaly.

2. Vločky jsou větší, větší, blíží se nebezpečí.

Blíží se do ulice sněhová metelice.

3. Sněhu veliká hora najednou spadla shora.

Po usilovné práci jsou z hory sněhuláci.

(Marie Kružíková)

 

Bude zima, bude mráz

1. Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám já se pod hrudu, tam já zimu přebudu.

2. Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám se do javora, to bude má komora.

3. Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám já se pod mezu, až přestane, vylezu.

4. Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Odletím já do Říma, neuškodí mně zima.

 

 

 

Téma na měsíc prosinec 2018:

Prožíváme adventní čas

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

 

Vzdělávací cíle:

 • učit se nová slova a aktivně je používat 
 • učit se zpaměti krátké texty 
 • sluchově rozlišovat začáteční  slabiky a hlásky ve slovech
 • sledovat očima zleva doprava
 • napodobit nebo poskládat písmeno
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • vyjadřovat se prostřednictví hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí, mít povědomí o tradicích (advent, Vánoce)

  Písničky:

Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdem spolu do Betléma

dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!

Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati.

Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

2. Začni, Kubo, na ty dudy: dujdaj...

3. A ty, Janku, na píšťalku: dudli, tudli, dudli dá!...

4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!...

5. A ty, Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!...

 

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy,

/: o tom, co se vskutku stalo,

že se lidem narodilo, děťátko. :/

 

Rolničky

1. Sláva, už je sníh, jedem na saních,

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.

Kouká na syna, uši napíná...

Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Ref.: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?

Kašpárek maličký nebo děda Mráz? 

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?

Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

2. Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!

Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:

Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

 

 

 

Téma na měsíc listopad 2018:

Rákosníček  chrání kamarády

Integrovaný blok: Poznávám, jak chránit sebe i druhé

 

Vzdělávací cíle:

- uvědomit si důležitost péče o čistotu a zdraví, význam aktivního pohybu a zdravé výživy, dodržovat hygienické návyky

- vědět, na koho se v případě nebezpečí obrátit

- vyjadřovat samostatně nápady, pocity, úsudky

- sledovat a vyprávět příběh, zachytit hlavní myšlenku, popsat situaci

- odhalovat podstatné rysy, nacházet společné znaky a rozdíly

- chovat se k druhým lidem i dětem zdvořile, s respektem a úctou

- rozpoznávat vhodné a nevhodné chování, odmítat nežádoucí chování

- využívat zkušenosti k učení

- odmítnout komunikaci, která je mi nepříjemná

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi

- spolupracovat s dětmi, ochraňovat mladší a slabší děti

Písničky:

Červená Karkulka

1. Šla Karkulka černým lesem, číhal na ni vlk.

2. Olizoval mlsně fousy, natahoval krk.

3. Co to neseš Karkuličko ve svém košíčku?

4. Nesu, nesu bábovičku pro svou babičku.

5. Babička mu otevřela, vlk udělal ham.

6. V tom domečku na kopečku zůstal zlý vlk sám.

7. Šel okolo pan myslivec, slyšel, jak tam spal.

8. Rozpáral mu tlusté břicho, kamení tam dal.

9. Zdravá byla Karkulička, taky babička!

10. Tím skončila milé děti naše písnička.

 

Kočka a vločka

1. Chtěla vědět černá kočka,

kam se snáší sněžná vločka. 

/: Musí přece na zimu,

ustlat polím peřinu. :/

2. Chtěla vědět sněžná vločka,

kam se plíží černá kočka.

/: Musí přece chytat myši,

pozor, ať ji neuslyší! :/ Pšššt!

(hudba: Petr Kotík, slova: Jiří Žáček)

 

 

Téma na měsíc říjen 2018:

Rákosníček pozoruje změny v přírodě

Integrovaný blok: Objevuji přírodu a učím se ji chránit

 

Vzdělávací cíle:

- rozlišit hmatem předměty

- poznat známé vůně

- všímat si změn v podzimní přírodě a zahradách

- používat časové pojmy (teď, ráno, večer, dnes, zítra, včera, jaro, léto, podzim, zima)

- převyprávět hlavní myšlenku příběhu

- sledovat a popsat počasí

- udržovat si pořádek

 

 

Písničky:

Maluje sluníčko

Maluje sluníčko, červené jablíčko,

červené, kulaté, jablíčko je sladké!

Hop, hop, na jablíčko, hop, hop, vyskočím!

(dětský popěvek, slova: Jasna Lazarová)

 

Houby

1. Hádaly se houby, hádaly se v lese,

kterou z nich si houbař v košíku odnese.

2. A už kráčí lesem houbař kudrnatý,

nevzal ani jednu, byly jedovatý.

(Marie Kružíková)

 

Spokojené veverky

Seděly dvě veverky na červené jedli,

chvilku něco chroupaly, chvilku něco jedly.

A když měly plná bříška, řekly si už dost,

houpaly se houpy, houpy, jen tak pro radost.

 

Básničky:

Švestky

Děda dřímá na židli,

babka míchá povidly.

Jejich vnouček, to je klouček,

nese švestky přes palouček:

"Babi, míchej, dědo, vstaň,

švestek je tam plná stráň!"

(František Hrubín)

 

Podzim

Padá listí na zahradě,

stromy mají po parádě.

Ježek, ten je ale rád,

v zimě bude v listí spát.

(Jiří Žáček)

 

Téma na měsíc září 2018:

Rákosníček hledá kamarády

Integrovaný blok: Objevuji okolní svět

 

Vzdělávací cíle:

- znát jména svých kamarádů

- domluvit se s kamarádem i učitelkou

- zajímat se o nové činnosti a poznatky

- společně dohodnout a pochopit pravidla vzájemného soužití v MŠ

- uvědomit si svoje práva a respektovat práva druhého

- chovat se k druhému citlivě a ohleduplně, nabídnout mu pomoc

- konflikt řešit dohodou

 

 

Písničky:

Pojď si hrát

Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát, pojď si hrát,

tady tě má každý rád, každý rád.

Malý nebo velký, holka nebo kluk,

tady je to fuk.

 

Taneček

1. Podej mi ruku svou,

podej mi i druhou,

jednou sem, jednou tam,

tanec z toho udělám.

2. Rukama zatleskám,

nohama zadupám,

jednou sem, jednou tam,

tanec z toho udělám.

3. Pojď za mnou ještě krok,

za tebou ještě krok,

jednou sem, jednou tam,

tanec z toho udělám.

 

 

Básničky:

 

Račí procházka

Rak leze z rákosí

navečer za rosy.

Rak leze z díry,

má dlouhé kníry.

Večer se prochází

po trávě na hrázi,

kroutí si vousy,

klepeta brousí.

 

Brouček

Malý brouček spinkal v trávě,

probudil se dneska právě.

Protáhl si ručičky,

hlavičku i nožičky,

natáhl si bačkorky

a utíkal do školky.

Tak je tady všechny máme

a pěkně je přivítáme:

Dobrý den!