Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis k předškolnímu vzdělávání

17. 3. 2021

 

Základní škola a Mateřská škola Bušín

okres Šumperk,příspěvková organizace

Bušín 150, 789 62 Olšany

IČO: 70985481

 

Informace k zápisu

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bušín

pro školní rok 2021/2022

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dle § 34 školského zákona a vzhledem k protiepidemickým opatřením se jeho organizace řídí metodickým doporučením MŠMT tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

V Mateřské škole Bušín proběhne zápis ke dni 16. května 2021.

Žádosti se budou přijímat od 2. do 16. května 2021.

Možné způsoby podání žádosti:

  1. do datové schránky školy: 5jdk8ng
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zsbusin@centrum.cz  (nelze jen poslat prostý e-mail),
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Bušín, Bušín 150, 789 62 Olšany
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné vstupovat do školy s respirátorem a jednotlivě v době od 8: 00 – 12:00 hod. v pracovní dny (nejlépe po telefonické domluvě)

Pokud bude zaslána žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (po telefonické domluvě), jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

Základní informace

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34 školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list pro dítě v MŠ Bušín (ke stažení na webu ZŠ a MŠ Bušín  www.zsbusin.cz nebo k  vyzvednutí v mateřské škole). Dokumenty řádně a pravdivě vyplněné a podepsané včetně kopie rodného listu odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínu do 16. května 2021.

Ředitelka školy je povinna žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www. zsbusin.cz alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhoví, jsou doručována zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou. Účinnosti nabývá rozhodnutí dnem uplynutí 15denní lhůty možné k odvolání.

 

Přílohy k žádosti o přijetí

 

  1. Evidenční list pro dítě v MŠ Bušín
  2. Doložení rodného listu –  kopie

 

Doplňující informace

Dítě starší 2 let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku) do naplnění kapacity školy.

Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit úplatu za předškolní vzdělávání stanovenou ředitelkou školy na daný školní rok i v případě, že dítě nastoupí v průběhu školního roku.

 

 

V případě dotazů pište a volejte na   zsbusin@centrum.cz  a 583 247 115.

V Bušíně 16. 3. 2021                                 

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list MŠ 2021

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bušín 2021