Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do mateřské školy

15. 4. 2020

Základní škola a Mateřská škola Bušín
okres Šumperk, příspěvková organizace
Bušín 150, 789 62 Olšany
IČO: 70985481

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání


do MŠ Bušín pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu a bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Na naší škole proběhne zápis ke dni 16. května 2020, žádosti se budou přijímat

od 2. do 16. května 2020.

 

Možné způsoby podání žádosti:
1. do datové schránky školy 5jdk8ng
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zsbusin@centrum.cz (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na ZŠ a MŠ Bušín, Bušín 150, 789 62 Olšany
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné vstupovat do školy s rouškou a jednotlivě v době od 8: 00 – 12:00 hod.
5. Pokud bude zaslána žádost emailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (po telefonické domluvě).


Základní informace
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, v případě volné kapacity mohou být přijaté i děti dvouleté. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34 školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list pro dítě v MŠ Bušín, Čestné prohlášení o očkování (ke stažení na webu ZŠ a MŠ Bušín www.zsbusin.cz nebo k vyzvednutí v mateřské škole). Dokumenty řádně a pravdivě vyplněné a podepsané včetně kopie rodného listu, případně kopie očkovacího průkazu odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínu do 16. května 2020.

Ředitel školy je povinen žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.zsbusin.cz alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí, kterým se žádosti o předškolní vzdělávání nevyhoví, jsou doručována zákonnému zástupci písemně do vlastních rukou. Účinnosti nabývá rozhodnutí dnem uplynutí 15 denní lhůty možné k odvolání.

 

Doložení řádného očkování dítěte
V současné době se nedoporučuje navštěvovat praktického lékaře, proto zákonný zástupce:
1. podepíše Čestné prohlášení k očkování
2. doloží kopii očkovacího průkazu

Ředitel pak porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, který je ředitelům škol zaslán prostřednictvím Ministerstva školství.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Přílohy k žádosti o přijetí
1. Evidenční list pro dítě v MŠ Bušín
2. Doložení rodných listů – kopie
3. Čestné prohlášení o očkování s kopií očkovacího průkazu, nebo lékařské potvrzení


Doplňující informace
Dítě starší 2 let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu

(v průběhu školního roku) do naplnění kapacity školy.


Zákonný zástupce je povinen od data přijetí platit úplatu za předškolní vzdělávání stanovenou ředitelkou školy na daný školní rok i v případě, že dítě nastoupí v průběhu školního roku.

 

V případě dotazů pište a volejte na zsbusin@centrum.cz a 583 247 115.


V Bušíně 14. 4. 2020

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy

 

Veškeré dokumenty jsou ke stažení na https://www.zsbusin.cz/clanky/dokumenty/ v sekci Formuláře pro žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.