Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis dětí do MŠ

29. 4. 2019

 

Základní škola a Mateřská škola Bušín

okres Šumperk,příspěvková organizace

Bušín 150, 789 62 Olšany

IČO: 70985481

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUŠÍN

pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do Mateřské školy Bušín pro školní rok 2019/2020 se bude konat

ve středu 15. května 2019 od 9:00 do 15:30 hodin

ve třídě MŠ Bušín.

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let ,nejdříve však pro děti od 2 let.  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34 Školského zákona). Zákonný zástupce dítěte v  mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Ředitel školy je povinen žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Pokyny pro rodiče

Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání), ke stažení na webu ZŠ a MŠ Bušín (www.zsbusin.cz) nebo k vyzvednutí v mateřské škole. Dokument řádně vyplněný a podepsaný, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínu do 15.5.2019 včetně.

 Kritéria pro příjímání dětí do MŠ Bušín

  1. Zákonná kritéria  vychází z § 34 odst. 3, druhá věta-Školský zákon). Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Přednostně jsou dále přijímány děti podle věku od nejstaršího s trvalým pobytem v obci  až do úplného naplnění kapacity mateřské školy.
  3. Dále jsou přijímány děti podle věku od nejstaršího s trvalým pobytem mimo obec  až do úplného naplnění kapacity mateřské školy.
  4. Doplňující kritéria v případě stejného data narození přijímaných dětí (sourozenci v ZŠ Bušín, sourozenci v MŠ Bušín).

V případě dvouletých dětí bude stanoven zkušební tříměsíční pobyt!

 

 Termín zveřejnění výsledku zápisu je 31. 5. 2019, na webu  www.zsbusin.cz  a vývěsce mateřské školy, zveřejňují se registrační čísla přijatých dětí.

 V Bušíně  dne 15.4. 2019                                   

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Bušín

 

Źádost o přijetí do MŠ

Přidělení registračního čísla

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bušín