Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do školské rady

29. 8. 2020

 

OZNÁMENÍ O DOPLŇOVACÍCH VOLBÁCH

     DO ŠKOLSKÉ RADY

za zákonné zástupce žáků Základní školy Bušín 

dne  30.9.2020

Právní vymezení

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada v ZŠ Bušín je tříčlenná.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Funkce člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků skončí, přestane-li být žák žákem dané školy (tento případ nyní nastal).

Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

Úloha školské rady

 

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

 

Ředitelka školy vyhlašuje doplňovací volby do Školské rady 

ZŠ Bušín za zákonné zástupce žáků.

Volby  proběhnou dne 30. 9. 2020 v budově  ZŠ a MŠ Bušín. 

 

Do 16. září 2020 bude volební komise, kterou  jmenovala ředitelka, přijímat návrhy zákonných zástupců na kandidáta do školské rady. Návrhy můžete podávat písemnými návrhy prostřednictvím vratných lístků, které obdrží žáci 1. 9. 2020 při zahájení školního roku, popřípadě návrhy zasílané do školního emailu zsbusin@centrum.cz. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí.                                                    

V den před konáním  voleb  nebo v den voleb si oprávněné osoby proti podpisu  na prezenční listině vyzvednou hlasovací lístky. V den voleb vhodí lístky do zapečetěné  volební urny. Za platný hlas se považuje nepřeškrtnuté jméno kandidáta na hlasovacím lístku. Lístek, který bude odevzdán se všemi nepřeškrtnutými jmény kandidátů, se považuje za neplatný.

 

 

V Bušíně dne 28. 8. 2020                                                                 

Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy