Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k otevření ZŠ od 12. 4. 2021

9. 4. 2021

Vážení rodiče,

od  12. 4. 2021 se vrací všichni žáci naší školy k prezenční výuce a věřím, že se určitě už všichni těšíme. Protože jsme škola malá, budeme se učit plynule bez tzv. rotací.  Přítomnost žáků ve škole je podmíněna povinným testováním.

Z testování jsou vyjmuti žáci: 

 

1) kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

2) kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

3) kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 • Testování bude probíhat antigenními testy „Singclean“ vždy v pondělí a ve čtvrtek (dítě si samo udělá stěr z kraje nosu). Děti poučíme ve škole, vše jim ukážeme, vysvětlíme.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE
 • Do školy se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud takovéto příznaky má, neměl by vůbec v současné době do školy docházet.
 • Při testování se předpokládá trvalá přítomnost dvou pedagogů u každé třídy.
 • Žáci 1. ročníku se budou testovat po vstupu do školy, kde je vyhrazené místo k testování. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba pomůže žákovi provést stěr z nosu. Následně se dle pokynů provede test, s kterým pomáhá i přítomný zaměstnanec školy. Výsledek testu je znám za 15 minut. Žák v této době odchází na své místo ve své třídě, kde vyčká na výsledek testu. Dále se řídí pokyny přítomného pedagoga.
 •  V případě pozitivního výsledku testu bude zákonný zástupce informován a žáka si vyzvedne nebo žák odejde domů po poučení sám – na základě souhlasu zákonného zástupce.
 • Prosím, projděte si se svým dítětem postup testování na tomto videu.

Od 3. května se preventivní antigenní test nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Ochrana dýchacích cest

 

 • Žáci vstupují do budovy s chirurgickou rouškou a po celou dobu pobytu ve škole a ve školní družině (i při aktivitách venku) mají roušku.

 

 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd- FFP2,KN 95.
 • Vstup třetích osob do školy je možný v odůvodněných případech a omezen na minimum. Rodiče prosíme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech.

 

Provoz školy

 

 • Školní družina bude v provozu, ranní oddělení využívejte, prosím, jen v nutných případech.
 • Rozvrh hodin je nastaven i s výukou hudební a tělesné výchovy. V hudební výchově se nebude zpívat, probírat se bude hudební nauka, poslech skladeb a různé hudební činnost. V rámci tělesné výchovy se bude chodit na vycházky, ve třídách se pak často bude větrat. Dávejte tedy dětem vhodné oblečení, nejlépe vrstvené.
 • Po vstupu ráno do školy budou žáci pod dohledem školnice nebo jiného zaměstnance školy usměrňováni k rychlému přezutí v šatně a odchodu do třídy.
 • Každá ze tříd bude v režimu homogenní třídy, tedy i ve školní družině. Proto školní družina bude především pro žáky I. třídy, v případě žáků 5. ročníku bude nad přítomnými žáky zajištěn pedagogický dohled v jejich třídě.
 • O přestávkách se děti nebudou zdržovat na chodbě. Po vyučování odejdou třídy v určeném pořadí na oběd, do ŠD a domů. Časy odchodů dětí ze školy (z družiny) nahlaste třídním učitelům. Provoz družiny bude do 16.00 hod.
 • Hygienická opatření zůstávají stejná jako během předešlého uzavření školy.
 • Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby si své děti vyzvedávali ze školy co nejdříve.
 • Pokud se žák nebude účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Bude poskytnuta přiměřená forma studijní podpory. Tuto podporu bude nutné dohodnout s třídním učitelem.
 • V úterý ráno bude probíhat pro žáky doučování v rámci Šablon II a v pátek ráno pedagogická intervence pod vedením paní učitelky Hovorkové.
 • Pokud máte jiné telefonní číslo nebo email, nahlaste, prosím, jejich změny.
 • Koncem dubna bude provedeno čtvrtletní hodnocení žáků, o kterém Vás budeme informovat. S učiteli si můžete sjednat individuální konzultace.

Rozvrh hodin I. třída od 12. 4. 2021

Rozvrh hodin II. třída od 12. 4. 2021

Školní družina od 12. 4. 2021

 

Leták - přehled testování

Testování - leták pro rodiče

Testování - leták pro žáky

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Mimořádné opatření - testování žáků ve školách

Mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Kontrolní seznam příznaků covid-19