Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. ročníku ZŠ

23. 3. 2018

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ŽÁKŮ

DO 1. ROČNÍKU  NA ZŠ BUŠÍN

pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

 

        Zápis do 1. ročníku se uskuteční v patře budovy- oddělení ZŠ

 

ve středu 11.dubna 2018

v době od 15:00 do 17:00 hod.

 

 

Kritéria pro přijímání žáků nejsou stanovena, škola postupuje podle § 36, odst. 7 zák. č.561/2004 Sb.

 

K zápisu si vezměte :

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce ( pas u cizích státních příslušníků)
  • Žádost k přihlášení k zápisu k povinné školní docházce ( k převzetí  u ředitelky nebo ke stažení na http://www.zsbusin.cz/clanky/dokumenty/

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu a k Žádosti  o odkladu  povinné školní docházky doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., od 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již není  automaticky zasíláno, ale je  oznámeno, na naší škole:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí  na  vstupních dveřích do  oddělení základní školy
  •  na webových stránkách školy   www.zsbusin.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 2.května 2018 .V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Informace ze Školského zákona

§ 36 

Plnění povinnosti školní docházky

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3 informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

V Bušíně    dne  23.3.2018               Mgr. Jaroslava Kubíčková, ředitelka školy